, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })
Browsing articles in "In de media"

Interview in De Weekkrant Fryslân

Nov 21, 2013   //   by jacob   //   In de media  //  No Comments

Gurbe en Fedde reageren. LC.nl

Nov 21, 2013   //   by jacob   //   In de media  //  No Comments

 

T-mobile reageert op parodie Gurbe en Fedde fan T-Mobyltjse

Nov 1, 2013   //   by jacob   //   In de media  //  No Comments

T-mobile reageert vandaag middels een schriftelijke reactie aan de Leeuwarder Courant op de parodie ‘Gurbe en Fedde van T-Mobyltsje. De telecomaanbieder laat weten:

 

Achte Marcel en Jacob,

Hjir efkes in reaksje fan in Fries om utens op it haadkantoar fan T-Mobile yn De Haach. Wat in bjusterbaarlik moaie persiflaazje fan ús TV-commercial mei Ali B. Wy kinne soks fansels tige wurdearje. Spitich fansels dat it ûnderwerp gjin reklame is. By T-Mobile dogge we der alles oan om eltsenien sa goed mooglik te betsjinjen. It netwurk is dêr fansels o sa wichtich by. Wy hawwe wol 4500 mêsten oer hiel Nederlân en fansels ek in protte y it heitelân. Wy binne op ‘t stuit drok dwaande om alles te fernijen en ek 4G oan te lizzen foar fluch mobyl ynternet. Sa krij ús klanten ek bettere dekking yn ‘e hûs. Der giet fansels wolris wat ferkeard, lykas mei de stoarm fan ôfrûne wykein. Wy dogge der dan alles oan om alles sa gau mooglik wer te meitsjen.

Mochten der no wier saken wêze dy’t struktureel net yn oarde binne, skilje ús dan, sadat wy der fuort wat oan dwaan kinne. En as wy der fan ús kant ek neat oan ferhelpe kinne, dan sille wy altyd ta in klantfreonlike oplossing besykje te kommen. Spitigernôch kinne wy jo net yn it Frysk te wurd stean, mar de ferbining is der wol!

Erwin Zijlstra, direkteur kommunikaasje

VERTALING

Geachte Marcel en Jacob

Hier een reactie van een echte Fries vanaf het hoofdkantoor van T-mobile in Den Haag. Wat een prachtig mooie parodie van onze Tv-commercial met Ali B. Wij kunnen dit uiteraard waarderen. Spijtig genoeg is het onderwerp geen reclame voor ons. Bij T-mobile doen we er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Het netwerk is daarbij erg belangrijk. Wij hebben wel 4500 masten over heel Nederland en daarvan veel in Friesland.

Wij zijn op dit moment druk bezig om alles te vernieuwen en ook 4G aan te leggen voor snel mobiel internet. Zo krijgen onze klanten betere dekking in huis. Er gaat natuurlijk wel eens wat verkeerd, bijvoorbeeld bij de storm van afgelopen weekend. Wij doen er alles aan om alles zo snel mogelijk weer te maken.

Mochten er nou echt zaken zijn die structureel niet goed zijn, bel ons dan, dan kunnen we er gelijk wat aan doen. Als wij er dan van onze kant niets aan kunnen doen, dan zullen wij op zoek gaan naar een klantvriendelijke oplossing. Spijtig genoeg kunnen wij u niet in het Fries te woord staan, maar de verbinding is er wel.

Erwin Zijlstra, directeur communicatie.

Reactie T-mobile op Facebook-pagina van de Leeuwarder Courant:

Artikel staat live op: LC.nl

 

Gurbe en Fedde op Telegraaf.nl

Oct 31, 2013   //   by jacob   //   In de media  //  No Comments

Live op: http://www.telegraaf.nl/

Interview met Jacob de Vries bij Bynt, Omrop Fryslan tv

Oct 31, 2013   //   by jacob   //   In de media  //  No Comments

Donderdag 31 oktober was Jacob de Vries, één van de parodiemakers te gast bij het programma ‘Bynt’ van Omrop Fryslân.

Het programma liet de parodie zien, had een reactie van T-mobile (magere reactie) en was statenlid en fractievoorzitter Annigje Toering (FNP) te gast om te vertellen dat ook de politiek de kwestie op de agenda heeft.

Uitzending gemist: http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/bynt-fan-31-oktober

Gurbe en Fedde op Omrop Fryslan radio

Oct 30, 2013   //   by jacob   //   In de media  //  No Comments

Te horen woensdag 30 oktober 13:57 in Omrop Fryslân aktueel. Presentatie: Tiete Sijens, Douwe Boersma.

Pages:123»

Sponsor